Black Ribbon

ติดต่อหน่วยงาน

40 ถนนดอนเหียง ต.ประจวบ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์  032-611004

Plan BCM ซ้อมแผนป้องกันเพลิง ปี 59

กฟภ.ไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 &(Vdo Conference)

ฺBIG PATOLLING CLEANSING ปี 2017