Black Ribbon

ก้าวสู่ศูนย์ราชการสะดวก GECC

-เพื่อให้เป็นศูนย์แนะนำและอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ -เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความอบอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนเมื่อเดินทางเข้ามา ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ

More Information

Gallery product Service

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต

ฺBIG PATOLLING CLEANSING