Black Ribbon
^Back To Top

  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี

    การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน

  • วิสัยทัศน์

    กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน.

  • ภารกิจ

    จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายเว็บไซต์

กฟภ.โปร่งใส 2.0 ดูผ่าน Intranet

hostgator coupon 75 off

Welcome

00023934
Today
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
845
23089
1609
1582
23934

IP: ของท่าน 54.156.93.60
2017-09-23 19:50
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

Who's Online

We have 646 guests and no members online

จ่ายค่าไฟฟ้าผ่าน app ได้แล้ว วันนี้หากคุณไม่ต้องการเสียเวลาในการเดินทางเพื่อไปเพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้า!!! ลองหันมาใช้ App PEA Mobile #วันนี้ท่านสามารถชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านมือถือของท่านเองได้แล้ว!!! Mobile App version ใหม่ล่าสุดของ PEA เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยมีทั้ง ระบบ ios >>>> https://itunes.apple.com/th/app/ipea/id1063710354 และ ระบบ android >>>>>https://play.google.com/store/apps/details…
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเลิกการติดตั้งเครื่อง EDC เครื่องรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ทั่วประเทศ ส่วน(การใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย ยังคงเดิม)
"การบูรณาการบริการด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีขององค์กรในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน GECC PEA เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐ ที่มีการให้บริการ "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย (BCM)กรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในอารคาร สนง.ซ้อมอพยพและช่วยผู้ประสพภัยเป็นประจำทุกปี และซ้อม KYT เป้นประจำทุกสัปดาห์
ปี 2560 กฟภ. ได้ยกระดับการดำเนินงานสู่ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0" โดยได้ปรับมาตรฐานสู่การปฏิบัติงานประจำวัน นำผลการตรวจติดตามและประเมินผลในปี 2558-2559 มาทบทวนมาตรฐาน และขยายผลไปสู่การไฟฟ้าทั่วประเทศ รวมถึงร่วมกับเครือข่ายภายนอกในการพัฒนาการไฟฟ้าโปรงใสที่ยั่งยืน
ค่า ft ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2560 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตร การปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเรียกจัดเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เท่ากับ -15.90 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/ft/Web%20PEA%200960%20-%201260.pdf
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันสมัยอยู่เสมอ การไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เพิ่มช่องทางผ่าน Line Application สำหรับให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นช่องทางติดต่อกับ การไฟฟ้าฯ และเพื่อรับข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น ประกาศดับไฟ ขยายเขต แจ้งข่าวการทุจริต แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องฯลฯ

BREAKING NEWS

กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์รับการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์รับการตรวจประเมินรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก GECC
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมติดตามผลปฎิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
คณะกรรมการตรวจประเมินติดตาม SLA กฟจ. ชุมพร ตรวจ SLA กฟจ. ปข. P1-P11
05 ก.ค.60 กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชีแจงและเชิญเครือข่ายภายนอกเข้ารับฟังการชี้แจง การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0
ปี 2560 รณรงค์เป็นปีแห่งความปลอดภัย ควรสวมหมวกนิรภัยขณะขับขีรถ
PEA ประจวบฯพร้อมเป็น สนง สีเขียว
28 ก.พ.2560กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเจตจำนง"สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
ปี 2560กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเจตจำนง"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง
28 มิย.60 เวลา 09.30 น.กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชี้แจงเครือข่ายโปร่งใสภายใน แผนก ผบห ผคบ ผมต
28 มิย.60 เวลา 01.00 น.กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชี้แจงเครือข่ายโปร่งใสภายใน แผนก ผบป ผบค
ประชุมคณะทำงาน สนง.สีเขียว GREEN OFFICE
genti dama tip postas
Copyright © 2013. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  Rights Reserved.